Rötter – ett projektarbete

Här får ni chansen att ta del av en förkortad version av vårens projektarbete kring Rötter. Vill ni läsa hela projektberättelsen är ni välkomna förbi förskolan Daggkåpan. Nu stundar en ny termin på förskolan Daggkåpan och vi har många trådar från vårens projekt att följda upp. Framför allt kommer vi ta vid där vårens projekt avrundades. Besöket av kommunalrådet Rasmus Lenefors, svaret via mail från kommunalrådet Daniel Dronjak. Men vi har också fått svar av Sveriges stadsminister Stefan Löfven. Med de här svaren och barnens stora intresse för naturen runt knuten kommer vi arbeta med hållbar framtid. Vilken riktigt höstens arbete går får vi se lite senare, det vi däremot kan vara säkra på är att vi går en spännande höst tillmötes.

”Förskolan ska vara en plats där barns intryck kommer till uttryck och gör avtryck”

Anna-Maria Andersson

Rötter

Ett projektarbete från förskolan Daggkåpan, avdelningen Mozart.

Vårterminen 2017.

Bakgrund

Under åren 2015-2016 har barnen på Mozart på olika sätt kommit i kontakt med närmiljön och naturen runt förskolan Daggkåpan. Under hösten 2016 arbetades det med den närliggande bäcken, ett arbete som ännu inte var utforskat till fullo och därför en grund till projektarbetet under vårterminen 2017.

Under terminens första veckor gjordes många besök ut i naturen, dels till bäcken men också till andra delar av närmiljön. Vi pedagoger kunde i våra observationer se att intresset för naturen var fortsatt stort. Dagarna innan terminen startade blåste det storm i Huddinge, detta medförde att det blåste ned träd såväl på förskolans gård som i skogen intill. Vi var ofta till de fallna träden för att titta närmare, barnen funderade på varför träden vält, hur gamla de var och om det skulle planteras nya träd. Vi tog också tillvara på trädbitar från trädet som fallit inne på förskolans gård, trädbitar som mer noggrant börjades studeras. En del trädbitar blev också naturligt byggmaterial till våra konstruktionsytor.

SYFTE

Med projektet som verktyg vill vi tillsammans närma oss frågor kring bland annat demokrati, respekt och naturvetenskap. Vi vill använda projektet som bas för diskussioner som leder till att barn utvecklar sitt förhållningssätt gentemot varandra och den gemensamma miljön.

Respekten för rätten att uttrycka egna åsikter, men också skyldigheten att lyssna på andras tankar. Att arbeta med tankar som är skilda från de egna är utmanande men viktigt. Vi vill se att barnen utvecklar ett förhållningssätt gentemot varandra där de utmanas att lösa motsättningar och oliktänkande genom respektfulla förhandlingar.

Med naturens hjälp vill vi skapa relationer som sedan utvecklar barnens naturvetenskapliga resonerande. Ett resonerande och tänkande som omfattar såväl naturens samspel som dess flora och fauna.

Visst finns det mål och mening med vår färd – men det är vägen, som är mödan värd 

Karin Boye ur dikten I rörelse (1927)

Projektet tar form

Några av de rötter som blev grunden till vårt projekt. Vi var ofta till de fallna träden för att titta närmare, barnen funderade på varför träden vält, hur gamla de var och om det skulle planteras nya träd. Vi började snabbt samtala om varför ett träd har rötter, om olika träd har olika rötter. Vi kom också naturligt in på funderingar kring vad som lever bland trädets rötter och hur de nu påverkas när träden har vält. Från de välta träden tog vi in rötter på avdelningen. De var ordentligt jordiga, innan vi kunde studera dem fick ta en ordentligt dusch. När rötterna var rena var de lätta att studera i detalj. Barnen kunde snabbt se hur komplexa rötterna var i sin form och hur rötterna förgreningar sträckte sig långt ifrån trädet för att ta upp näring. I samtalen kom barnen in på hur beroende träden var av rent vatten och hur vattnet i bäcken hjälper träd och växter runt om. Barnen hade mycket tankar om vad som händer om vattnet som träden suger upp är smutsigt. Rötterna hängdes sedan upp för vidare studier runt om på avdelningen.

Trädets detaljer

Med bilder från de träd som fallit studerar vi trädens detaljer. Hur kottarna växer och hur de är formade. Hur rötterna går från stammen och ut i marken. Barnen fick i uppdrag att teckna av trädens detaljer. Under tiden som barnen koncentrerade sig samtalade vi om vad vi tecknade. Vilka träd det var på bilderna och tex hur man kan se skillnad på en tall och en gran

Det man tänker i huvet ska rinna ut i pennan

Karin Furnes

Barns hypoteser

Barnen funderar hur krukväxtens rötter ser ut. Rötterna är tydligt formade efter krukans form och de börjar nu fundera på hur man kan veckla ut dess rötter. När barnen har delgivit sina hypoteser och tankar tecknar de ner hur det skulle se ut. En del av barnen tecknar hela förloppet från att blomman var ett litet frö.

Barn ska inte bara överta ett färdigt kulturarv, de ska vara medskapare till sin egen kultur, sin egen kunskap, sin tid och sin omvärld. Våra barn ska inte gå i takt, de ska tänka själva.  Därför tar vi våra barns tankar om världen på djupaste allvar.

Loris Malaguzzi

Intryck ger avtryck

Under en promenad hittade barnen massor av bajspluttar. De var nästan helt säkra på att det var rådjursbajs, men ändå ville de försäkra sig om att de hade rätt med hjälp av en spårbok. Boken gav snart barnen svaret att det var rådjursbajs de funnit. Då vi tidigare planterat kom barnen snabbt in på tankarna om vad som skulle hända om man planterade bajset.

”bajset växer”

”Rådjur äter tulpaner så kanske växer det upp tulpaner”

”Det kommer inte växa rådjur i alla fall”

”Innan det växer kommer det rötter”

Barnen får uppdraget att teckna ned sina tankar om vad som kommer växa från bajset. Under uppdraget att teckna ned hypoteserna om vad som skulle växa upp ur bajset interagerade barnen med varandra. Barnen samarbetade och hjälpte varandra att komma vidare i tankar och handling. Under den här stunden var det lätt att se att barnen inspirerats och lyssnat på varandra under arbeta gång. Men det finns också stunder där barnen skapar sig helt egna hypoteser.

Hur växer en chili?

Av en förälder har vi fått en chiliplanta. Barnen funderar och ritar hur chilifrukten växer i jorden. Barnen låter sina egna tankar ligga till grund för hur de ritar chilifrukten i  jorden. Trots att barnen sitter tillsammans och ritar är det ingen som kopierar kompisens resonerande utan varje barns chilifrukt blir helt unik.

Digitalt utforskande

När det fortfarande var tjäle i marken hämtade vi in en stor klump med jord. Ur den har det nu börjat växa ordentligt. Mest spännande är de ormbunkar som börjat växa, sättet de växer på har verkligen fascinerat barnen. Med hjälp av vårt wifi-mikroskop får barnen chansen att studera detaljer av det vi planterat och det vi hittat i skogen.

Spår suddas ut

Det fallna träd som under hela terminen legat på vår gård har nu hämtats. De grenar som inte är tillräckligt stora att användas till leken på gården går nu gå ett hett öde till mötes. Barnen får med ytterligare sinnen uppleva röken av grenar som brinner, de får se hur gården sakta döljs av tjock tät rök. Snart är de sista spåren av trädet som startade rotprojektet borta. Men projektet har lämnat avtryck hos både barn och pedagoger. Alla de intryck barnen mött i olika sammanhang har lett till spännande uttryck. Såväl konstnärliga som filosofiska uttryck där diskussioner, resonerande och skapande av hypoteser alltid varit närvarande. Intrycken har hjälpt barnen att skapa sig nyttiga relationer med natur, bäck, rötter, småkryp, grodor och massor av annat spännande. Relationer som lett till djupare förståelse för vikten av att värna om livet. Vi pedagoger har haft fullt sjå med att stödja den nyfikenhet och aptit på kunskap barnen visat. Relationer har också skapats och stärkts barnen emellan och gruppen har växt sig samman till ett starkt kollektiv.

Avtryck skapas

Samtidigt som spåren av vår stora gran eldas upp på gården skapar barnen nya avtryck. De har tillsammans skrivit brev till olika makthavare och nu har de fått respons. Tillsammans med kommunalrådet Rasmus Lenefors sätter de upp en skylt som säger åt vuxna att sluta slänga skräp i naturen. Brevet skrevs vid sidan av bäcken och beskrev ett problem med nedskräpning. Barnens tankar gick mot att barn inte slänger skräp i naturen. I brevet frågar de olika makthavare vad de ska göra för att få vuxna att sluta slänga skräp. Bland annat går det att läsa:   

Naturen behöver oss, vi behöver naturen”

”Naturen litar på att vi tar hand om den”